اثر قهوه بر روی سردرد شما چگونه است؟
(9.497%) 17
سردردم سریع بهبود می یابد.
(32.96%) 59
سردردم کمی بهتر میشود.
(22.90%) 41
اثری روی سردرد من ندارد.
(20.11%) 36
سردردم بیشتر میشود.
(14.52%) 26
گاهی اثر مثبت دارد و گاهی منفی.

تعداد شرکت کنندگان : 179