اثر قهوه بر روی سردرد شما چگونه است؟
(9.890%) 18
سردردم سریع بهبود می یابد.
(32.41%) 59
سردردم کمی بهتر میشود.
(23.62%) 43
اثری روی سردرد من ندارد.
(19.78%) 36
سردردم بیشتر میشود.
(14.28%) 26
گاهی اثر مثبت دارد و گاهی منفی.

تعداد شرکت کنندگان : 182