اثر قهوه بر روی سردرد شما چگونه است؟
(9.836%) 18
سردردم سریع بهبود می یابد.
(32.78%) 60
سردردم کمی بهتر میشود.
(23.49%) 43
اثری روی سردرد من ندارد.
(19.67%) 36
سردردم بیشتر میشود.
(14.20%) 26
گاهی اثر مثبت دارد و گاهی منفی.

تعداد شرکت کنندگان : 183